अनुवाद सेवाको ProZ.com सर्वव्यापी निर्देशिका
 The translation workplace
Ideas
स्रोत भाषा: क्षित भाषा:
क्षेत्रहरू:
शब्द खोज्नुहोस् (वैकल्पिक):
Types:  अनुवादन  भाषान्तर  सम्भाव्य
आधुनिक खोज मोड | सबै हेर्नुहोस्

समय भाषाहरू कार्य विवरणहरू यसद्वारा पोस्ट गरिएको
आउटसोर्सरको सम्बन्धन
आउटसोर्सर LWA औषत Likelihood of working again स्थिति
1 2 3 4 5 6 अर्को   अन्तिम
12:21 EN-HI, 300 words, legal
Translation

00:21 Jun 29 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
4.8 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:20 3 थप जोडाहरू Transcribers and Quality Reviewers for Multiple Languages
Transcription

00:20 Jun 29 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:17 1 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:14 3 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:11 Marketing Translation, Brochure for Health / Essential Oils, SDL Trados
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
16
Quotes
12:10 4 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:04 EN>SL - Summary of product characteristics/two labels - Proofreading
Other: Proofreading

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
1
Quotes
12:04 4 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:02 Interpretation required at Thailand
Translation, Other: Interpretation

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:01 Übersetzung bekanntes Onlinespiel Englisch - Deutsch
Translation

00:01 Jun 29 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.6
1
Quotes
12:00 1 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:59 Огнеупорные материалы, голландский
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 बन्द गरिएको
11:58 Trados 11K - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
3
Quotes
11:55 4 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:52 Translation from German to Serbian
Translation

23:52 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
No entries
1
Quotes
11:50 4 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:48 4 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:44 4 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:43 Legal contract 13.500 words EN-HE
Translation

23:43 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
11:30 Spanish translation
Translation

23:30 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Professional member
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:30 power point presentation
Translation

सदस्यहरू-मात्र
Professional member
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:16 ES-FR Catalogue produits, nutrition, volume important
Translation
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Professional member
LWA: 4 out of 5
4
4
Quotes
11:07 Escritura de poder especial. Media carilla de un folio.
Checking/editing

23:07 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
No entries
0
Quotes
11:00 one day out of July 10-13, Bari, Italy, engineering
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
10:58 Japanese native speaker needed for testing a gaming app - iPad needed
Checking/editing, Other: App testing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:55 150K translation keywords. Please quote by proz
Translation
(सम्भाव्य)

22:55 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Professional member
No entries
24
Quotes
10:46 Translation to Amharic
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:35 Translation Job: DE-FR(Swiss) and EN-FR(Swiss), Field: Medical, 600 words
Translation
(सम्भाव्य)

22:35 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:22 120 WORDS, EN>DA, FOOD PACKAGING, TRADOS REQUIRED
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: Denmark
10:22 Jun 29 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:22 We are hiring for Direct Translation (Japanese <> English)
Translation

22:22 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:19 Spanish into English linguist specialized in marketing/advertising - 1,000 words
Translation, Copywriting

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:19 Web - Marketing, long term, TRADOS - English>German
Translation
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: Italy
22:19 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:15 Technical manual English to Swedish
Other: Review

सफ्टवेयर: MemoQ
प्रमाणीकरण: आवश्यक
Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:03 7 थप जोडाहरू Native translators from Korean to World Languages Wanted (Freelancers)
Translation, Checking/editing, Voiceover, Transcription, Other: Interpretation
(सम्भाव्य)

22:03 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:02 PT- FRA - 500 palavras - Marketing + Banking
Translation

सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
4.6 Past quoting deadline
09:48 small technical translation
Translation

Professional member
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
09:37 business, user manual, about 198 words, SDL Trados
Translation, Other: Editing

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: Croatia
21:37 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:37 Elektroqualifikationszertifikat
Translation

21:37 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Professional member
4.8
0
Quotes
09:36 Legal doc, 214 words, no formatting needed
Translation

21:36 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Non logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
09:34 Danish Freelance Translators for Subtitling
Translation, Checking/editing, Transcription

Blue Board outsourcer
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
09:27 INTREPERTACIÓN ES - FR - ES DE LARGA DURACIÓN
Other: INTERPRETATION

21:27 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
3
Quotes
09:12 Danish Freelance Translators for Subtitling
Translation, Checking/editing, Transcription

Blue Board outsourcer
No entries
बन्द गरिएको
09:05 Currently Recruiting ENG-JPN translators
Translation, Checking/editing

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Professional member
LWA: 3.9 out of 5
3.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
08:55 Danish Freelance translators for Subtitling
Translation, Checking/editing, Education, Transcription

Blue Board outsourcer
No entries
बन्द गरिएको
08:54 German into Russian translators needed. Medical field
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
20:54 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
08:48 Tłumaczenie z języka polskiego na niderlandzki
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: Poland
Logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
08:34 Übersetzung Bedienungsanleitung Deutsch-Französisch
Translation

20:34 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
08:21 Japanese> English 268 ch
Translation, Checking/editing
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
20:21 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
08:04 Translation Turkish to English
Translation

20:04 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
07:48 Übersetzung Mailkorrespondenzen
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
1 2 3 4 5 6 अर्को   अन्तिम


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free
WordFinder
WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.